RUB-H

본문 바로가기
  1. KOREA
  2. ENGLISH

사이트 내 전체검색

제품소개 - RUB-H

RUB-H [ 원형 방진고무 ]

본문

p-h.gifp-hx.gif
new_jaejil.jpg
천연고무(흑색)
material : Natural Rubber(Black)

new_charic.jpg
천연고무는 신장율, 인장강도, 탄성이 우수합니다.
진동, 충격 및 소음방지에 높은 효과를 발휘합니다.

unit:mm

Number

D

d

H

RUB-H1

200

60

30

RUB-H2

160

25

40

RUB-H3

120

25

50

RUB-H4

120

25

40

RUB-H5

120

25

25

RUB-H6

100

25

60

RUB-H7

100

19

50

RUB-H8

100

25

40

RUB-H9

80

17

50

RUB-H10

80

17

40

RUB-H11

70

20

40

RUB-H12

70

20

30

RUB-H13

65

16

50

RUB-H14

60

20

20

RUB-H15

50

16

50

RUB-H16

50

16

30

회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관
주소 : (41728) 대구광역시 서구 고성로25길 10   전화 : 053-355-3528 | 팩스 : 053-355-3529 | EMAIL : jin3528@naver.com

Copyright © hwasung-rubber.com All rights reserved.