RUB-D

본문 바로가기
  1. KOREA
  2. ENGLISH

사이트 내 전체검색

제품소개 - RUB-D

RUB-D [ 고무발(볼트 한쪽형) ]

본문

new_jaejil.jpg
천연고무(흑색), S10C(아연도금)
material : Natural Rubber(Black), S10C(Zinc Plate)

new_charic.jpg
천연고무(NR)는 신장율, 인장강도, 탄성이 우수합니다.
경량용 발판으로 용이하고 진동, 충격 및 소음방지에 높은 효과를 발휘합니다.
 
p-d1.jpg

unit:mm

Number

D

H

Lm

s

d

M

RUB-D1

30

38

20

15

25

8

RUB-D2

30

48

30

15

25

8

RUB-D3

30

43

25

15

25

10

RUB-D4

30

58

40

15

25

10

 

 
p-d2.jpg

unit:mm

Number

D

H

Lm

s

d

M

RUB-D5

31

45

25

17

32

8

RUB-D6

31

45

25

17

32

10

 

 
p-d3.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

Lm

M

RUB-D7

36

50

16

34

1/2

RUB-D8

36

50

16

34

12

RUB-D9

36

50

16

34

10

  RUB-D10

36

50

16

34

3/8

 

 
p-d4.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

s

Lm

M

RUB-D11

30

32

15

22

17

3/8

 

 
p-d5.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

d

Lm

M

RUB-D12

25

36

16

22

20

6

RUB-D13

25

28

16

22

12

6

 

 
p-d6.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

d

Lm

M

RUB-D14

34

47

17

20

30

8

RUB-D14-1

34

47

17

20

30

10

 

 
p-d7.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

s

d

Lm

M

RUB-D15

40

30

14

7

29

16

8

RUB-D15-1

40

30

14

7

29

16

10

  
p-d8.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

d

Lm

M

RUB-D16

50

76

51

45

25

12

  
p-d9.jpg

unit:mm

Number

D

H

H1

Lm

s

M

RUB-D17

30

35

18

17

3

8

 

회사소개 개인정보처리방침 서비스이용약관
주소 : (41728) 대구광역시 서구 고성로25길 10   전화 : 053-355-3528 | 팩스 : 053-355-3529 | EMAIL : jin3528@naver.com

Copyright © hwasung-rubber.com All rights reserved.